Cast

Hikari Goto
  • Tenmei Hayashida 'Tenten'
  • Tooru Ritou
  • Tsuyoshi Kanbe 'Pi-chan'
  • Teppei Tokui 'Ponzara'
  • Harutaro Saeki 'Choko'
  • Kosuke Miki
  • Segawa Kiichi 'Kiibou'

Hikari Goto

Actor Name: Hiyori Sakurada

Hiyori Sakurada plays a young girl who has lost her memories, and who ends up seeking Kiibou's help.

Follow Us